Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και 500.000 ευρώ ήταν η “είδηση” που προέκυψε από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στην ΓΣ πήραν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν και στην τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, όπως ενημέρωσε η “μελανόλευκη” ΚΑΕ.

Αναλυτικά:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο PAOK Sports Arena η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν η πρώτη ΓΣ στην οποία είχαν δικαίωμα συμμετοχής και οι νέοι μέτοχοι, όσοι δηλαδή συμμετείχαν στην τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπήθηκε το 63,21% των μετόχων της εταιρίας.

Το σώμα της ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής…

1) Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021.

2) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το ΔΣ και την απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/07/2020-30/06/2021 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών.

3) Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/07/2021 – 30/06/2022.

4) Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και την έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

5) Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ποσού των 500.000€, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του ΔΣ να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της αύξησης και τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Αποφασίστηκε επίσης κατά πλειοψηφία η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τριπλάσιο αυτού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Δεν υπήρξε υποψηφιότητα για τον διορισμό αιρετής διοίκησης».